2019 - Het laatste jaar van méér opsluiting?

In 2019 was ons team druk bezig zijn strategische prioriteiten en zijn manier van samenwerken opnieuw te bepalen. Dat bood ons de gelegenheid de taak van JRS Belgium anders uit te drukken: de vereniging komt op voor een gastvrije samenleving, die de menselijke waardigheid en de grondrechten van de migranten in acht neemt. Zij streeft naar hun volledige deelname aan en hun integratie in de samenleving.

De voornaamste verworvenheid is zeker onze ambitie om een deskundigheidscentrum te worden inzake administratieve detentie en om al onze inspanningen te wijden aan vreemdelingen die opgesloten zijn of dreigen te worden. De doelstellingen op korte, middellange en lange termijn werden vastgelegd in het kader van een Theory of change-oefening. De meest emblematische resultaten waarnaar we op lange termijn streven, zijn het stoppen met het opsluiten van enerzijds minderjarige kinderen en anderzijds personen die internationale bescherming vragen.

Maar onze opstelling en onze actiemiddelen zijn even belangrijk: heel ons werk moet gericht zijn op migranten en we moeten hun vertrouwen wekken door onze nabijheid, voorrang geven aan dialoog met de overheid en tegelijk schendingen van de grondrechten aanklagen…

JPEG - 218.2 kio

We hebben ook ons bezoeksmodel vastgelegd. De belangrijkste vernieuwing bestaat uit het invoeren van duobezoeken, waarvoor we reeds vijf nieuwe, door de Dienst Vreemdelingenzaken geaccrediteerde vrijwilligers hebben aangenomen en opgeleid. Het aantal en de duur van de bezoeken werden verminderd en de beschikbare tijd werd anders verdeeld om de bezoekers de gelegenheid te geven deel te nemen aan het sensibiliseringswerk. Het opslaan van gegevens werd gestandaardiseerd, opdat de monitoringfunctie zo nauw mogelijk zou aansluiten bij de onmiddellijke doelstellingen die wij nastreven.

Ten slotte was het jaar 2019 ook een bewogen jaar voor de staf van JRS Belgium. We herstructureerden de functies om de samenwerking en taakverdeling te bevorderen. Ten eerste creëerde de organisatie een nieuwe functie voor de ondersteuning van het team. De beleidswerkfuncties werden ook thematisch geënt op de ervaring op het veld (in de gesloten centra en de terugkeerwoningen) en de communicatieverantwoordelijke kreeg extra werktijd. JRS Belgium verwelkomt met plezier Ruben Bruynooghe (bezoeker in het gesloten centrum Caricole en beleidsmedewerker) en Kristien Vliegen (bezoeker in de terugkeerwoningen).

Dit artikel is onderdeel van het jaarverslag van JRS Belgium. U vindt hier het volledige verslag.