Au-delà du retour

Note : cet article n’a pas encore été traduit en français, mais le pdf en bas est en français.

Herinnert u zich nog de repatriëring van enkele Soedanezen met behulp van een ’identificatiecommissie’ uit Soedan? Er werd naar aanleiding hiervan een commissie (Bossuyt) in het leven geroepen om het terugkeerbeleid onder de loep te nemen. Ngo’s kregen in deze commissie geen stem. De overheid evalueert dus zichzelf.
Ngo’s publiceren nu een eigen rapport en reiken zo nogmaals de hand aan de commissie.

In het kort zijn onze voorstellen:
 Een verandering van paradigma: bij de toekomstoriëntatie van migranten mag niet alleen rekening gehouden worden met terugkeer. Krampachtige pogingen om mensen koste wat kost te doen terugkeren leiden tot schendingen van mensenrechten, zoals het recht op een gezinsleven, het recht op vrijheid en het verbod van onmenselijke behandeling. Wij stellen een ander beleid voor dat berust op opvang, persoonlijke emancipatie en het zoeken naar een duurzame oplossing voor iedereen.

 Het hoger belang van het kind staat voorop. Dat betekent dat kinderen niet opgesloten worden en dat er andere oriëntatieprojecten ontwikkeld worden.

 Beslissingen over de toekomst van migranten dienen transparanter genomen worden. Dat betekent bijvoorbeeld de volledige publicatie van statistieken en een parlementaire controle van terugkeerakkoorden gesloten tussen België en andere staten.

 Investeer meer in onderzoek en de toepassing van alternatieven voor detentie. Detentie is geen doeltreffend middel om duurzame oplossingen te vinden voor migranten.

 Het risico op foltering moet apart worden afgetoetst bij elke terugkeerbeslissing. Een gespecialiseerde instelling dient deze beslissingen te nemen, ongeacht of er een asielaanvraag werd ingediend.

 Een structurele samenwerking met het middenveld laat toe om meer evidence-based informatie te krijgen over migratie.

U kan meer lezen in het volledige rapport via de link naar de pdf: