Onze standpunten - In’t kort

Wij verzetten ons tegen de systematische opsluiting van mensen die naar België vluchten op zoek naar asiel en bescherming bij hun aankomst in ons land. Detentie is, integendeel, enkel toelaatbaar als uiterste maatregel, wanneer er geen andere doeltreffende maatregelen beschikbaar zijn.

 • Geen enkele asielzoeker mag vastgehouden worden.
 • Indien detentie toch uitzonderlijk toegepast wordt, mag de duur de twee maanden niet overschrijden.
 • Opsluiting is alleen toegelaten als ze het gevolg is van een beslissing van een onafhankelijke rechterlijke macht. In alle andere gevallen moet ze onderworpen worden aan een ‘ambtshalve herziening’ binnen een periode van maximaal 48 uur door een juridisch orgaan dat effectieve controle uitoefent.
 • We verzetten ons met klem tegen de detentie van minderjarige kinderen die zelfs als ze van korte duur is en zelfs als de kinderen samen met hun ouders opgesloten worden, desastreuze en soms onomkeerbare gevolgen heeft. Het gezinsleven is niet verenigbaar met detentie.
 • -* Uit respect voor het familiaal leven en de eenheid van het gezin, moet de detentie en uitwijzing van één van de ouders stoppen.
 • Kwetsbare personen mogen niet gedetineerd worden.

JRS Belgium spoort de overheid aan om op zoek te gaan naar alternatieven die niet vrijheid berovend zijn. Zolang administratieve detentie niet uitgesloten wordt, dienen de fundamentele rechten van de mens gerespecteerd te worden binnen de gesloten centra. Ieder heeft het recht op respect voor zijn of haar menselijke waardigheid:

 • Juridische hulp in de gesloten centra en terugkeerhuizen moet gratis, competent en onmiddellijk beschikbaar zijn.
 • Gedetineerden hebben vanaf het begin van hun asielprocedure recht op begeleiding en ondersteuning. Ze moeten zo snel en zo volledig mogelijk geïnformeerd worden over hun juridische situatie in een taal die zij begrijpen.
 • De levensomstandigheden in de gesloten centra, mogen niet gelijken op de omstandigheden in de gevangenissen. Gedetineerden hebben recht op:
  • bezoek, vorming en het uitoefenen van hun religie
  • medische zorgen, psychologische begeleiding, sociale opvolging, educatie en andere basisbehoeften.

Bij uitwijzing moeten gedetineerden tijdig op de hoogte gebracht worden zodat ze zich voldoende kunnen voorbereiden op hun terugkeer. Als er onzekerheid is over de veiligheid van de uitgewezene bij aankomst in zijn thuisland, mag de uitzetting niet doorgaan.

Efficiënte monitoring van de levensomstandigheden in detentie en van de uitwijzingen, moet met regelmaat uitgevoerd worden door een onafhankelijke controleorgaan.

Voor een uitgebreide versie van onze standpunten, klik hier.

Rechten verdedigen
Verdedigen in detentie
Publicaties