Vertrouwelijkheidspolicy

JRS België hecht een groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. We willen dan ook transparant zijn met betrekking tot hun behandeling. In dat kader hebben we een vertrouwelijkheidspolitiek die rekening houdt met de omstandigheden waarin de gegevens verzameld zijn. We doen er alles aan opdat u zich veilig voelt bij uw bezoeken en bij uw contacten met ons team.

Conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, hebben alle gebruikers die direct of indirect nominatieve informatie ter beschikking stellen de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens:

 • Recht op informatie en inzage: u kan de mededeling vragen van de nominatieve informatie die op u betrekking heeft.
 • Recht op rectificatie: u kan de rechtzetting vragen van nominatieve informatie die op u betrekking heeft. U kan zo eventuele onjuistheden corrigeren en onze onvolledige gegevens vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden): u kan vragen dat uw persoonlijke gegevens volledig gewist worden uit onze databank.
 • Recht op limitering van de verwerking van uw persoonlijke gegevens: u kan zich verzetten tegen het gebruik van nominatieve informatie die op u betrekking heeft.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kan de gegevens verkrijgen die op u van toepassing zijn
 • Recht op verzet: u kan zich verzetten tegen praktijken van prospectie, directe marketing en profilering

Om de mededeling van onze confidentialiteitspolitiek te vragen en uw rechten uit te oefenen, volstaat het om u te wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming per e-mail via privacy@jrsbeglium.org of per post naar Maurice Liétartstraat te 1150 Brussel.

Wij vragen u eerst om u te identificeren en het volgende te preciseren:

 • In welk kader zijn uw gegevens bewaard:
  • Mijn surfgedrag op de site van JRS België, mijn inschrijving voor de newsletters en/of de verzending van een online-formulier
  • Mijn gift aan JRS België of de registratie van JRS Belgium in mijn testament
  • Mijn vrijwilligerswerk voor JRS Belgium
  • De begeleiding die ik krijg van JRS Belgium in het gesloten centrum of in een terugkeerwoning
  • De diensten die ik aanbied aan JRS Belgium als lid van een organisatie, werknemer, verstrekker van externe diensten, institutionele donor, partnerorganisatie
 • Postadres of elektronisch adres waar het antwoord naar mag worden verzonden. Het antwoord zal worden aangepast aan de taal van uw aanvraag (Frans of Nederlands).

U kan steeds een klacht neerleggen bij de commissie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de toezichtsautoriteit in dit domein:
Commissie tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Online : https://www.privacycommission.be/fr (link is extern) - commission@privacycommission.br Adres: drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Telefoon: 02 274 48 00 -02 274 48 79 (voor eerstelijnshulp)
Fax: 02 274 48 35