JRS heeft geluk

De universele apostoloische preferenties van de jezuieten

Pater Arturo Sosa, de algemeen overste van de Sociëteit van Jezus, heeft voor de komende tien jaar een reeks ‘wereldwijde apostolische voorkeuren’ afgekondigd, namelijk:
  de weg naar God tonen door de Geestelijke Oefeningen en de onderscheiding van de geesten;
  op weg gaan met de armen en verworpenen van deze wereld, alsook met degenen van wie de waardigheid werd geschonden, door te streven naar verzoening en rechtvaardigheid;
  de jeugd begeleiden bij het scheppen van een hoopvolle toekomst;
  samenwerken met anderen in de zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’.

Wat heeft JRS Belgium met dat initiatief te maken? Feit is dat onze organisatie in haar strategisch kader voor 2020-2024 onlangs besloten heeft zich te concentreren op het begeleiden en verdedigen van gedetineerde vluchtelingen en gedwongen migranten en op het zoeken naar alternatieven voor detentie. We sluiten ons dus al aan bij de tweede preferentie. Waarom zouden we het dan nog over de andere hebben? Omdat pater Generaal niet zozeer een actieprogramma uitvaardigt als wel de jezuïeten, hun werken en hun lekenpartners uitnodigt om hun leven te richten op die vier fundamentele dimensies, die kleur moeten geven aan hun inzet. Laten we even nagaan welke nieuwe wegen die krachtlijnen openen voor JRS Belgium.

JPEG - 1.7 Mio
Naar de rand van de samenleving gaan zit in ons DNA

Onze inzet voor gedetineerde vreemdelingen past in de traditie van de jezuïeten om naar de rand van de samenleving te gaan, naar degenen die het meest uitgesloten zijn. We geven de migrant een centrale plaats in ons werk en stellen vertrouwen in hem door blijk te geven van respect en luisterbereidheid. Dat is het DNA van onze organisatie, de enige in België die uitsluitend opkomt voor het begeleiden en verdedigen van gedetineerde vluchtelingen en gedwongen migranten.

Terwijl we die uitgesloten mensen trachten te bereiken, willen we ruimte scheppen voor de spirituele dimensie, voor het begeleiden van de jongeren en voor het veranderen van onze manier van leven en werken om het milieu te beschermen.
Welke ruimte voor spiritualiteit?

Onze medewerkers die gedetineerden bezoeken, hebben geen pastorale taak en zijn geen aalmoeze-niers, ook al slaan ze acht op elk verzoek om steun vanwege een gedetineerde. De geestelijke dimensie is echter duidelijk aanwezig in het team. Naast de vormingsdagen waaraan ook onze vrijwilligers deelnemen, komt ze tot uitdrukking in het moment van stilte en inkeer waarmee al onze vergaderingen worden geopend, in de aandacht voor de terugblik op ons werk en in het nadenken over de wijze waarop we ons laten inspireren bij het nemen van onze beslissingen.

Hoe kan JRS de jeugd aanspreken?

In de hogere klassen van de jezuïetencolleges spreekt JRS Belgium al sedert lang over de administratieve detentie. We zouden nu ook graag studenten opnemen in onze vrijwilligersgroep. Aangezien onze vrijwilligers onze voornaamste ambassadeurs zijn, zal hun betrokkenheid ons op natuurlijke wijze in contact brengen met een jonger publiek en ons ertoe aanzetten om onze boodschap en onze com-municatie te verjongen. Ongetwijfeld zal onze organisatie in een volgende etappe ook een zinvolle toekomst openen voor jonge mensen.

De zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’

Voor JRS Belgium bestaat er een bijkomende stimulans voor milieuzorg, namelijk het voorkomen van klimaatmigratie. Het is immers maar al te duidelijk dat de bewoners van het zuidelijk halfrond – net zoals de armsten van bij ons – de eerste slachtoffers zijn van de klimaatverandering. Hoe kunnen we dan consequent handelen en helemaal solidair zijn met hen?

JRS bevordert verplaatsingen met het openbaar vervoer. De trein-tram-bus-abonnementen voor het woon-werkverkeer van het personeel worden volledig terugbetaald. Werknemers en vrijwilligers worden aangespoord om bij voorkeur het openbaar vervoer te gebruiken voor hun bezoeken aan detentiecentra, ook al is dat moeilijker voor afgelegen centra en terugkeerwoningen. Als het niet anders kan, gaat de voorkeur uit naar autodelen.

Het in acht nemen van de beginselen van duurzame ontwikkeling is echter een grote uitdaging in het kader van de samenwerking met de verschillende nationale kantoren die samen JRS Europe vormen. Meer bepaald is er een mentaliteitswijziging wenselijk met betrekking tot het stelselmatige gebruik van het vliegtuig om deel te nemen aan de internationale ontmoetingen.

We letten ook op de manier waarop we ons geld beleggen, aangezien dit verre van neutraal is voor een menswaardig leven voor allen op deze aarde. We zorgen er dus voor dat onze beleggingen passen in de overgang naar een sociaal rechtvaardige en klimaatneutrale economie en dat ze beantwoorden aan de strengste maatstaven inzake sociale verantwoordelijkheid.

Het hoeft geen betoog dat JRS geluk heeft te mogen werken in zo’n rijk denk en actiekader.

Baudouin Van Overstraeten
directeur JRS Belgium