Bent u arts?

Toegang tot het centrum
Een gedetineerde mag steeds, op eigen kosten, beroep doen een geneesheer naar keuze. Hij moet de geneesheer van het centrum hiervan op de hoogte brengen. Hij zal de kosten van de consultatie en medicatie zelf moeten dragen.

De externe geneesheer moet in staat zijn om zijn patiënt onder vier ogen te ontmoeten in het medisch kabinet van het centrum en toegang te krijgen tot het medisch dossier. Hij is niet verplicht om de centrumarts te ontmoeten maar wel om de medicatie en behandeling in te schrijven in het medisch dossier zodat de behandeling kan worden opgevolgd.

Het is aangeraden om de medische dienst van het centrum op de hoogte te brengen van uw bezoek.

  • Vottem - Dr Cetinkaya - Tel +32 4 228 89 14 Fax +32 4 228 89 14
  • 127 bis - Dr Dely en Dr Loosen - Tel +32 2 755 09 00 Fax +32 2 755 00 14
  • Merksplas - Dr Van De Weert en Dr Roeck - Tel +32 14 63 91 13 Fax +32 14 63 91 23
  • Brugge - Dr Vanwynsberghe en Dr Palemaerts - Tel +32 50 45 10 51 Fax +32 50 45 10 49
  • Caricole - Dr Lauwers - Tel +32 2 719 71 26 Fax +32 2 719 71 30

Gegevens van de gesloten centra

Juridische grond
De gezondheidszorg in de gesloten centra wordt bepaald in de artikels 52 tot 61 van het K.B. van 2 augustus 2002. Lees hier meer.

Art. 52. 1. Elk centrum beschikt over een medische dienst, die alle werkdagen toegankelijk is tijdens de uren bepaald in het huishoudelijk reglement en permanent beschikbaar is voor dringende gevallen.
§ 2. De centrumdirecteur waakt er over dat :
1° de aan het centrum verbonden geneesheer regelmatig beschikbaar is voor raadplegingen;
2° de aan het centrum verbonden geneesheer op andere tijden beschikbaar is, telkens wanneer dit in het belang van de gezondheid van de bewoners noodzakelijk is;
3° de door de aan het centrum verbonden geneesheer voorgeschreven geneesmiddelen en diëten aan de bewoner worden verstrekt;
4° de medische dienst verwittigd wordt indien een bewoner de voorgeschreven geneesmiddelen weigert. Deze weigering wordt vermeld in het medisch dossier van de bewoner.

Art. 53. De zieke bewoner ontvangt van de medische dienst en onder de bevoegdheid van de geneesheer verbonden aan het centrum, de verzorging die zijn toestand vereist.
De aan het centrum verbonden geneesheer behoudt zijn beroepsautonomie ten opzichte van de centrumdirecteur. Zijn evaluaties en beslissingen met betrekking tot de gezondheid van de bewoners worden enkel gefundeerd op medische criteria.
De bewoner mag, op eigen kosten een beroep doen op een door hem gekozen geneesheer. Hij dient de geneesheer verbonden aan het centrum daarvan op de hoogte te stellen.
De medicatie en de behandeling zijn in dat geval te zijnen laste.
De aard van de medicatie en behandeling die voorgeschreven worden door de niet tot het centrum behorende geneesheer, worden meegedeeld aan de geneesheer die aan het centrum verbonden is voor de opvolging van de behandeling.
Indien de niet tot het centrum behorende geneesheer en de geneesheer verbonden aan het centrum het niet eens zijn over de behandeling, wordt de betwisting voor beslissing voorgelegd aan een derde geneesheer, aangeduid door de Directeur-generaal.

Art. 54. Enkel de geneesheer verbonden aan het centrum beslist of de zieke bewoner in de leefgroep kan worden verzorgd of naar de ziekenzaal moet worden overgebracht.
Deze geneesheer en/of zijn medewerkers tekenen op de medische steekkaart van de bewoner de onderzoeken en de voorschriften aan, die op hem betrekking hebben.

Art. 55. Indien de geneesheer verbonden aan het centrum vaststelt dat de bewoner aangetast is door een aandoening die niet behoorlijk in het centrum kan behandeld worden of ingeval van bevalling of stervensgevaar wordt de bewoner naar een gespecialiseerd medisch centrum overgebracht. De centrumdirecteur of zijn plaatsvervanger dient de Directeur-generaal hiervan op de hoogte te brengen.

Art. 56. Indien een bewoner naar een gespecialiseerd medisch centrum wordt overgebracht, zorgt de centrumdirecteur, in samenspraak met de directie van het ziekenhuis, voor de eventuele bewaking van de overgebrachte bewoner.

Art. 57. De centrumdirecteur draagt er zorg voor dat de raadplegingen van geneesheren-specialisten, die de aan het centrum verbonden geneesheer noodzakelijk acht, plaatsvinden en dat de behandelingen, voorgeschreven door deze specialisten, worden gevolgd.

Art. 58. Bij vaststelling van ernstige aandoeningen, een besmettelijke ziekte of epidemie, dient de geneesheer verbonden aan het centrum zo spoedig mogelijk de centrumdirecteur of diens plaatsvervanger te informeren over de te nemen maatregelen.
In de gevallen bepaald door het departement van Volksgezondheid bepaald, brengt de geneesheer verbonden aan het centrum onmiddellijk de gezondheidsinspecteur van de provincie op de hoogte.
De centrumdirecteur dient hiervan verslag uit te brengen aan de Directeur-generaal.

Art. 59. Indien een bewoner in een afzonderingsruimte wordt geplaatst met toepassing van artikel 98, 4°, dient onmiddellijk een lid van de medische dienst hiervan op de hoogte te worden gebracht. Hij bezoekt de betrokkene zo snel mogelijk en brengt de aan het centrum verbonden geneesheer onverwijld op de hoogte van de genomen tuchtmaatregel en de gezondheidstoestand van de betrokkene. De bewoner wordt daarna dagelijks gevolgd.

Art. 60. De medische dienst houdt de verschillende registers, staten en documenten bij, die betrekking hebben op de geneeskundige dienst, de toegediende medicatie en de voorgeschreven behandeling. De geneesheer verbonden aan het centrum beslist over de inzage van deze documenten.
Het medisch dossier kan in elk geval worden ingezien door de geneesheer op wie de bewoner, met toepassing van artikel 53, lid 3, op eigen kosten een beroep heeft gedaan.

Art. 61. Indien de geneesheer verbonden aan het centrum medische bezwaren formuleert met betrekking tot de verwijdering van een bewoner of van oordeel is dat de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de bewoner ernstig geschaad wordt door het voortzetten van de opsluiting, de terbeschikkingstelling van de regering of de vasthouding of door enige daarmee verband houdende omstandigheid, legt de centrumdirecteur deze bezwaren of dit advies, via hiërarchische weg, voor aan de Directeur-generaal, die de uitvoering van de verwijderingsmaatregel of de maatregel van vrijheidsberoving kan schorsen.
Indien de Directeur-generaal de uitvoering van de verwijderingsmaatregel of de maatregel van vrijheidsberoving niet wenst te schorsen, dient hij voorafgaandelijk het advies te vragen van een geneesheer verbonden aan een ander centrum. Indien deze geneesheer de bezwaren of het advies van de eerste geneesheer bevestigt, dient de Directeur-generaal hier gevolg aan te geven en de uitvoering van de verwijderingsmaatregel of de maatregel van vrijheidsberoving te schorsen.
Indien de tweede geneesheer de bezwaren of het advies niet bevestigt, is het oordeel van een derde geneesheer doorslaggevend. Indien deze derde geneesheer het advies van de eerste geneesheer bevestigt, dient de Directeur-generaal de uitvoering van de verwijderingsmaatregel of de maatregel van vrijheidsberoving te schorsen.

De samenwerking met JRS
JRS biedt haar volledige medewerking aan de geneesheren die worden opgeroepen door hun opgesloten patiënt. Onze geaccrediteerde bezoekers zijn professionele sociale hulpverleners. Zij zijn gebonden door het beroepsgeheim, dat ze kunnen delen met andere professionelen. Ze nemen nooit op eigen initiatief contact op met een geneesheer maar enkel op vraag van de opgesloten patiënt.